aktualizacja: 2022.09.15

Informacje ogólne

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zostało utworzone na podstawie uchwały Nr XXXII/427/97 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 1997 r. Siedleckie „TBS” Sp. z o.o. w Siedlcach jest spółką prawa handlowego - działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o  społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2224 z późn. zm.), ustawy z 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. poz. 505 z późn. zm.), ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1234 z późn. zm.) i innych przepisów.

(aktualny tekst ww. ustaw dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP): http://isap.sejm.gov.pl/

Dane  rejestrowe:

Nazwa spółki: Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba Spółki: Miasto Siedlce, ul. Starowiejska 60

Obszar działania: cały kraj

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr  0000106586

NIP: 821-18-56-179 

REGON: 710475535

Kapitał zakładowy: 14 695 500 zł (Jedynym udziałowcem w Siedleckim „TBS”  Sp. z o.o. jest Miasto Siedlce)

Organy Spółki:

Zgromadzenie Wspólników: Właściciel - Gmina Miasto Siedlce                                     

Rada Nadzorcza:
Pani Kinga Sulej  – Przewodniczący Rady,
Pan Wojciech Radzikowski – Wiceprzewodniczący Rady,
Pani Beata Hanusz - Sekretarz Rady.

Zarząd Spółki:
Pan Adam Zawadzki – Prezes Zarządu,
 

^