Warunki ubiegania się o wynajem mieszkania w STBS

Osoba ubiegająca się o wynajęcie  mieszkania czynszowego powinna mieć ustabilizowaną sytuację finansową (stałe źródło dochodów). Osoba zasiedlająca mieszkanie czynszowe (a także inne osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania) nie może posiadać tytułu własności w mieście Siedlce do innego lokalu, a w przypadku posiadania tytułu wynikającego np. ze stosunku najmu - musiałaby zrzec się tego prawa i przekazać zajmowany lokal właściwemu dysponentowi.

Osoba ubiegająca się o wynajem mieszkania czynszowego uczestniczy w kosztach ich budowy w wysokości do 30%.

Przy wynajmie mieszkań czynszowych stosuje się następujące normatywy zasiedlania:

 1. dla 1 osoby przysługuje lokal  o pow. co najmniej 25 m2,
 2. dla 2 osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 32 m2,
 3. dla 3 osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 44 m2,
 4. dla 4-ch osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 52 m2,
 5. dla 5-ciu osób przysługuje lokal  o  pow. co najmniej 63 m2,
 6. dla 6-ciu osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 69 m2.

Przy kwalifikowaniu osób do wynajmu mieszkań czynszowych istotne znaczenie będzie miała sytuacja materialna wnioskodawców, która będzie dwukrotnie analizowana tj. przed zakwalifikowaniem wniosku i przed zawarciem umowy najmu.

STBS chciałby wynajmować mieszkania tym osobom, których dochody są czterokrotnie wyższe od kosztów utrzymania danego mieszkania.

Siedleckie „TBS” Sp. z o.o. preferuje tych wnioskodawców, których dochód przynajmniej czterokrotnie przekracza przewidywane koszty utrzymania mieszkania.

Szacunkowy koszt utrzymania mieszkania w STBS obecnie kształtuje się w wysokości około 10-12 zł/m2.

W świetle średnich dochodów w I kw. 2014 r. w województwie mazowieckim (M.P. z 2014 r. poz. 470) dochody brutto wnioskodawcy nie mogą przekraczać:

 • w 1 os. gospodarstwie dom.  7.771,09 zł,
 • w 2 os. gospodarstwie dom. 11.656,64 zł,
 • w 3 os. gospodarstwie dom.  14.247,00 zł,
 • w 4 os. gospodarstwie dom.  16.837,37 zł,
 • w 5 os. gospodarstwie dom.  19.427,73 zł,
 • w 6 os. gospodarstwie dom.  22.018,09 zł.

Dochody te będą przeliczane wg. aktualnych średnich dochodów w województwie mazowieckim i będą stanowiły podstawę do oceny sytuacji finansowej przyszłego najemcy przed zawarciem umowy najmu po wybudowaniu mieszkania i co 2 lata w trakcie zamieszkiwania.

Najemcy dotychczas wybudowanych mieszkań  czynszowych opłacają Towarzystwu czynsz w wysokości 7,00 zł/m2. W mieszkaniach poddaszowych czynsz wynosi 6,40 zł/m2. Stawka czynszu w budynku przy ul. Daszyńskiego 6 wynosi 8,33 zł/m2. W budynkach przy ul. Gospodarczej 10 i 12 stawka czynszu wynosi 8,50 zł/m2.

Stawki czynszu najmu mogą być inne w różnych budynkach w zależności od kosztów budowy i warunków otrzymania kredytu niezbędnego do zrealizowania danego budynku. W nowych budynkach STBS czynsz będzie wynosił 9,50 zł./m2.

Stawki czynszu za wynajem mieszkań realizowanych przy pomocy środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego noszą znamiona czynszu regulowanego. Stawki czynszu zatwierdza Zgromadzenie Wspólników STBS.

Zatwierdzając stawkę czynszu regulowanego Zgromadzenie Wspólników bierze pod uwagę faktyczne koszty ponoszone przez STBS na zarząd i administrację oraz na spłatę kredytu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czynsz najmu mieszkań zarządzanych przez Towarzystwo nie może przekraczać 4 % wskaźnika przeliczeniowego (11,38 zł/m2), który  począwszy od 1 października 2001 r. ustala  w okresach półrocznych Wojewoda Mazowiecki. Obecnie tj. od 01.10.2014 r. do 31.03.2015 r.  wskaźnik ten Wojewoda Mazowiecki ustalił na kwotę 3 413,99 zł/m2 i odnosi się on do średnich cen w budownictwie mieszkaniowym w województwie mazowieckim. Wskaźnik wartości odtworzeniowej zmienia się w okresach półrocznych.

Poza czynszem najmu, najemca będzie także ponosił opłaty za energię cieplną (c.o. i c.w.u.), elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, konserwację anteny zbiorczej, domofonów i inne świadczenia.

Nie wyklucza się możliwości w najbliższym okresie czasu zawierania z najemcami STBS indywidualnych umów z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach na dostawę wody i odbiór ścieków. Przed zasiedleniem lokalu, najemca jest obowiązany wpłacić Towarzystwu kaucję w wysokości 12 miesięcznego czynszu ustalonego według stawki obowiązującej w okresie zasiedlania mieszkania.

Osoby posiadające książeczki mieszkaniowe mogą uzyskać w PKO  premie gwarancyjne na pokrycie kaucji lub partycypacji. Naliczenie premii gwarancyjnej i jej przekazanie przez PKO do STBS może nastąpić [b]dopiero po załatwieniu niezbędnych formalności w PKO i uzyskaniu zaświadczenia z STBS, że dane mieszkanie jest budowane przy pomocy preferencyjnego kredytu na przesięwzięcia inwestycyjno budowlane (dawniej KFM).

Według nowych przepisów kaucje i partycypacje będą podlegały  zwrotowi  partycypantowi po zakończeniu najmu i rozliczeniu się z Towarzystwem z tytułu ewentualnych należności na rzecz wynajmującego, a jej wysokość przy zwrocie będzie ustalona na zasadach stosowanych przy jej pobieraniu.

Partycypować w kosztach budowy mieszkań czynszowych mogą osoby prawne a także wnioskodawcy, którzy będą najemcami tych mieszkań.

Zainteresowanych  serdecznie  zapraszamy do współpracy.