aktualizacja: 2015.11.02

Warunki wynajmu mieszkań w Siedleckim "TBS" Sp. z o.o.

Osoba ubiegająca się o wynajęcie  mieszkania czynszowego powinna mieć ustabilizowaną sytuację finansową (stałe źródło dochodów). Osoba zasiedlająca mieszkanie czynszowe (a także inne osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania) nie może posiadać tytułu własności w mieście Siedlce do innego lokalu, a w przypadku posiadania tytułu wynikającego np. ze stosunku najmu - musiałaby zrzec się tego prawa i przekazać zajmowany lokal właściwemu dysponentowi. Osoba ubiegająca się o wynajem mieszkania czynszowego uczestniczy w kosztach ich budowy w wysokości do 30%.

Przy wynajmie mieszkań czynszowych stosuje się następujące normatywy zasiedlania:

 • dla 1 osoby przysługuje lokal  o pow. co najmniej 25 m2,
 • dla 2 osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 32 m2,
 • dla 3 osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 44 m2,
 • dla 4-ch osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 52 m2,
 • dla 5-ciu osób przysługuje lokal  o  pow. co najmniej 63 m2,
 • dla 6-ciu osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 69 m2.

Przy kwalifikowaniu osób do wynajmu mieszkań istotne znaczenie ma sytuacja materialna wnioskodawców, która będzie dwukrotnie analizowana tj. przed zakwalifikowaniem wniosku i przed zawarciem umowy najmu. Spółka przy wynajmie mieszkań preferuje wnioskodawców, których dochód przynajmniej czterokrotnie przekracza przewidywane koszty utrzymania mieszkania.

Szacunkowy koszt utrzymania mieszkania w STBS obecnie kształtuje się w wysokości około 10-12 zł/m2.

W świetle średnich dochodów w I kw. 2015 r. w województwie mazowieckim (Obwieszczenie Prezesa GUS z 29 maja 2015 r.) dochody brutto wnioskodawcy nie mogą przekraczać:

 • w 1 os. gospodarstwie dom.  8.043,83 zł,
 • w 2 os. gospodarstwie dom. 12.065,74 zł,
 • w 3 os. gospodarstwie dom.  14.747,02 zł,
 • w 4 os. gospodarstwie dom.  17.428,29 zł,
 • w 5 os. gospodarstwie dom.  20.109,57 zł,
 • w 6 os. gospodarstwie dom.  22.472,12 zł.

Dochody te będą przeliczane wg. aktualnych średnich dochodów w województwie mazowieckim i będą stanowiły podstawę do oceny sytuacji finansowej przyszłego najemcy przed zawarciem umowy najmu po wybudowaniu mieszkania i co 2 lata w trakcie zamieszkiwania.

Najemcy dotychczas wybudowanych mieszkań  czynszowych opłacają Spółce czynsz w wysokości 7,70 zł/m2 (w budynkach przy ul. Unitów Podlaskich 7, 7A i 14, Niepodległości 10 i 10A, Romanówka 1A, Starowiejska 60A i 60B). W mieszkaniach poddaszowych czynsz wynosi 7,00 zł/m2. Stawka czynszu w budynku przy ul. Daszyńskiego 6 wynosi 9,10 zł/m2. W budynkach przy ul. Gospodarczej 10 i 12 stawka czynszu wynosi 9,30 zł/m2.

Stawki czynszu najmu mogą być inne w różnych budynkach w zależności od kosztów budowy i warunków otrzymania kredytu niezbędnego do zrealizowania danego budynku. W nowych budynkach STBS czynsz będzie wynosił 10,20 zł./m2.

Stawki czynszu za wynajem mieszkań realizowanych przy pomocy środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego noszą znamiona czynszu regulowanego. Stawki czynszu zatwierdza Zgromadzenie Wspólników STBS. Zatwierdzając stawkę czynszu regulowanego Zgromadzenie Wspólników bierze pod uwagę faktyczne koszty ponoszone przez Spółkę na zarządzanie i administrowanie oraz spłatę kredytu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czynsz najmu mieszkań zarządzanych przez Towarzystwo nie może przekraczać 4 % wskaźnika przeliczeniowego (11,38 zł/m2), który  począwszy od 1 października 2001 r. ustala  w okresach półrocznych Wojewoda Mazowiecki. Obecnie tj. od 01.10.2014 r. do 31.03.2015 r.  wskaźnik ten Wojewoda Mazowiecki ustalił na kwotę 3 413,99 zł/m2 i odnosi się on do średnich cen w budownictwie mieszkaniowym w województwie mazowieckim. Wskaźnik wartości odtworzeniowej zmienia się w okresach półrocznych.

Poza czynszem najmu, najemcy ponoszą koszty opłat za energię cieplną (centralne ogrzewanie i ciepła woda), energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, konserwację anteny zbiorczej, domofonów i inne świadczenia.

Przed zasiedleniem lokalu, najemca jest obowiązany wpłacić Towarzystwu kaucję w wysokości 12 miesięcznego czynszu ustalonego według stawki obowiązującej w okresie zasiedlania mieszkania.

Wpłacone Spółce koszty uczestnictwa w koszcie budowy (partycypacje) będą zwracane partycypantowi po zakończeniu najmu i rozliczeniu się z Towarzystwem z tytułu ewentualnych należności na rzecz wynajmującego, a ich wysokość przy zwrocie będzie ustalona na zasadach stosowanych przy ich pobieraniu. Partycypować w kosztach budowy mieszkań czynszowych mogą osoby prawne a także wnioskodawcy, którzy będą najemcami tych mieszkań.

Towarzystwo udostępnia zainteresowanym druki wniosków za odpłatnością w wysokości po 15 zł (opłata manipulacyjna). Integralną częścią wniosku jest druk deklaracji dochodowej, który ma odzwierciedlić sytuację finansową wnioskodawcy.

Zainteresowanych  serdecznie  zapraszamy do współpracy.

^