aktualizacja: 2022.10.10

Warunki wynajmu mieszkań w Siedleckim "TBS" Sp. z o.o.

Osoba ubiegająca się o wynajęcie  mieszkania czynszowego powinna mieć ustabilizowaną sytuację finansową (stałe źródło dochodów). Osoba zasiedlająca mieszkanie czynszowe (a także inne osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania) nie może posiadać tytułu własności w mieście Siedlce do innego lokalu, a w przypadku posiadania tytułu wynikającego np. ze stosunku najmu - musiałaby zrzec się tego prawa i przekazać zajmowany lokal właściwemu dysponentowi. Osoba ubiegająca się o wynajem mieszkania czynszowego uczestniczy w kosztach ich budowy w wysokości do 30%.

Przy wynajmie mieszkań czynszowych stosuje się następujące normatywy zasiedlania:

  • dla 1 osoby przysługuje lokal  o pow. co najmniej 25 m2,
  • dla 2 osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 32 m2,
  • dla 3 osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 44 m2,
  • dla 4-ch osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 52 m2,
  • dla 5-ciu osób przysługuje lokal  o  pow. co najmniej 63 m2,
  • dla 6-ciu osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 69 m2.

Przy kwalifikowaniu osób do wynajmu mieszkań istotne znaczenie ma sytuacja materialna wnioskodawców, która będzie dwukrotnie analizowana tj. przed zakwalifikowaniem wniosku i przed zawarciem umowy najmu. Spółka przy wynajmie mieszkań preferuje wnioskodawców, których dochód przynajmniej czterokrotnie przekracza przewidywane koszty utrzymania mieszkania.

Szacunkowy koszt utrzymania mieszkania w STBS obecnie kształtuje się w wysokości około 10-13 zł/m2.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim w 2020 r. wynosi 6 247,60 zł

Dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może być mniejszy niż 20% niż dochodów górnej granicy.

       

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, powinien mieścić się w poniższych granicach:

1. Budynki mieszkalne (Unitów Podlaskich 7, 7A i 14, Niepodległości 10 i 10A, Romanówka 1A, Daszyńskiego 6, Starowiejska 60A i 60B, Gospodarcza 10, 12, 15, 17)

Gospodarstwo domowe dochody minimalne dochody maksymalne
1 osobowe 1 705,59 8 527,97
2 osobowe 2 517,78 12 588,91
3 osobowe 3 086,31 15 431,57
4 osobowe 3 654,85 18 274,23
5 osobowe 4 223,38 21 116,89
6 osobowe 4 791,91 23 959,55

2. Budynek przy ul. Gospodarczej 13

Gospodarstwo domowe  dochody minimalne  dochody maksymalne 
1 osobowe 1 499,42 7 497,12
2 osobowe 2 174,16 10 870,82
3 osobowe 2 623,99 13 119,96
4 osobowe 3 073,82 15 369,10
5 osobowe 3 598,62 17 993,09
6 osobowe 4 129,42 20 617,08

 

Najemcy dotychczas wybudowanych mieszkań  czynszowych opłacają Spółce czynsz w wysokości:

- 11,10 zł/m2 (w budynkach przy ul. Unitów Podlaskich 7, 7A i 14, Niepodległości 10 i 10A, Romanówka 1A). W mieszkaniach poddaszowych czynsz wynosi 10,05 zł/m2.

 - w budynkah przy ul. Starowiejska 60A i 60B - 12,00 zł/m2.

Stawka czynszu w budynku przy ul. Daszyńskiego 6 wynosi 13,00 zł/m2.

W budynkach przy ul. Gospodarczej 10, 12, 13, 15 i 17 stawka czynszu wynosi - 13,00 zł./m2.

Stawki czynszu najmu mogą być inne w różnych budynkach w zależności od kosztów budowy i warunków otrzymania kredytu niezbędnego do zrealizowania danego budynku.

Stawki czynszu za wynajem mieszkań realizowanych przy pomocy środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego noszą znamiona czynszu regulowanego. Stawki czynszu zatwierdza Zgromadzenie Wspólników STBS. Zatwierdzając stawkę czynszu regulowanego Zgromadzenie Wspólników bierze pod uwagę faktyczne koszty ponoszone przez Spółkę na zarządzanie i administrowanie oraz spłatę kredytu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czynsz najmu mieszkań zarządzanych przez Towarzystwo nie może przekraczać 4 % wskaźnika przeliczeniowego (18,01 zł/m2), który  począwszy od 1 października 2001 r. ustala  w okresach półrocznych Wojewoda Mazowiecki. Obecnie tj. od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r.  wskaźnik ten Wojewoda Mazowiecki ustalił na kwotę 5 401,53 zł/m2 i odnosi się on do średnich cen w budownictwie mieszkaniowym w województwie mazowieckim. Wskaźnik wartości odtworzeniowej zmienia się w okresach półrocznych.

Poza czynszem najmu, najemcy ponoszą koszty opłat za energię cieplną (centralne ogrzewanie i ciepła woda), energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, konserwację anteny zbiorczej, domofonów i inne świadczenia.

Przed zasiedleniem lokalu, najemca jest obowiązany wpłacić Towarzystwu kaucję w wysokości 12 miesięcznego czynszu ustalonego według stawki obowiązującej w okresie zasiedlania mieszkania.

Wpłacone Spółce koszty uczestnictwa w koszcie budowy (partycypacje) będą zwracane partycypantowi po zakończeniu najmu i rozliczeniu się z Towarzystwem z tytułu ewentualnych należności na rzecz wynajmującego. Partycypować w kosztach budowy mieszkań czynszowych mogą osoby prawne a także wnioskodawcy, którzy będą najemcami tych mieszkań.

Towarzystwo udostępnia zainteresowanym druki wniosków za odpłatnością w wysokości 20 zł (opłata manipulacyjna).

Zainteresowanych  serdecznie  zapraszamy do współpracy.

^