aktualizacja: 2023.09.05

UWAGA!

 

Siedleckie „TBS” Sp. z o. o. informuje o wznowieniu od dnia 8 czerwca 2020 r. bezpośrednich przyjęć interesantów wstrzymanych w celu  zapobiegania  rozpowszechnianiu się  koronawirusa SARS-CoV-2.

Wznowienie przyjęć będzie dotyczyło tylko spraw wyjątkowych i bardzo ważnych. W  dalszym ciągu prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemną za pośrednictwem poczty tradycyjnej (również sprawy dotyczące dodatków mieszkaniowych).

Osoby, które zdecydują się na bezpośrednią wizytę w „TBS” Sp. z o. o. będą proszone pojedynczo, powinny być w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.

Druki wszystkich wniosków są do pobrania na stronie internetowej STBS w zakładkach: Mieszkania STBS oraz Mieszkania komunalne.

Wypełnione wnioski należy przesyłać pocztą lub pozostawić w  oznaczonej skrzynce pocztowej przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółki.

tel. 25 633 66 20, 25 644 95 62, e-mail: sekretariat@stbs.siedlce.pl

Przepraszając za niedogodności i utrudnienia, jednocześnie informuję, że wszelkie działania są podejmowane w trosce o Państwa bezpieczeństwo.

 

 

INFORMACJA  DLA NAJEMCÓW W TRUDNEJ SYTUACJI FINASOWEJ

Siedleckie „TBS” Sp.  z o.o.  informuje, że osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu mogą podjąć starania o uzyskanie pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać osoby, które:

są najemcami mieszkań w zasobach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz komunalnych zasobów Miasta Siedlce,

mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego  i ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem,

Osobom zainteresowanym i spełniającym ww. warunki, Siedleckie „TBS” Sp.  z o.o., jako zarządca budynku, wypełnia wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wypełnione wnioski przesyłamy pocztą tradycyjną  lub pocztą elektroniczną.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  25 633 66 20.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Czas pandemii to szczególnie trudny okres, kiedy w związku z trwającą izolacją i trudnościami wynikającymi z pandemii zwiększone jest zapotrzebowanie na pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy.

W stosunku do osób z problemem alkoholowymi i ich rodzin możliwe jest wsparcie w postaci działań prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja wszczyna czynności zmierzające do podjęcia przez osoby uzależnione od alkoholu leczenia odwykowego, w tym motywowanie osób spożywających alkohol do abstynencji , jak również skierowanie osób potrzebujących do odpowiednich instytucji pomocowych, w tym również stowarzyszeń działających na terenie miasta. W celu zgłoszenia osoby do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy pobrać ze strony internetowej urzędu miasta wniosek a następnie w wersji papierowej bądź e- mail (mkrpa@um.siedlce.pl) złożyć do Urzędu Miasta Siedlce.

 Oferta jednostek zajmujących się terapią młodzieży i dorosłych obejmuje aktualnie teleporady oraz możliwość wirtualnej terapii grupowej. Wraz ze zmianą rygoru obostrzeń w kontekście pandemii działania placówek zmierzają do bezpośrednich kontaktów z pacjentami.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. od 01.01.2019 r. wprowadza dla najemców internetowy dostęp do  kartotek finansowych – aplikację  E-kartoteka, która pozwala w prosty sposób sprawdzić stan salda najemcy oraz wysokość jego opłaty miesięcznej.

W najbliższych dniach nasi pracownicy dostarczą do  wszystkich najemców kopertę zawierającą indywidualny login i hasło do internetowego dostępu do aplikacji E-kartoteka wraz z instrukcją pierwszego logowania.

  Najemca po otrzymaniu loginu i hasła, logując się pierwszy raz do serwisu internetowego powinien wejść na stronę internetową Siedleckiego „TBS” http://www.stbs.siedlce.pl/ i kliknąć w zakładkę E-kartoteka  znajdującą się po prawej stronie ekranu. Wyświetli się strona logowania do E-kartoteki.

 Korzystając z otrzymanego loginu i hasła należy zalogować się do serwisu. Przy pierwszym logowaniu należy zmienić hasło dostępu do serwisu oraz podać swój adres poczty internetowej. Informacje te są konieczne do odzyskania hasła w przypadku jego utraty.

 Serwis zawiera informacje dotyczące kartoteki finansowej najemcy oraz wymiar opłat miesięcznych. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z serwisu.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Biurze obsługi najemców  tel. 25 633 66 20.

 

 

INFORMACJA

Od dnia 25-05-2018r. w Siedleckim Towarzystwie  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. został powołany Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo iod@stbs.siedlce.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce.

 

 

 

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce, którym kieruje Prezes Zarządu.

Kim jest inspektor danych w STBS Spółka z o.o. i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo  (iod@stbs.siedlce.pl) lub listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych, Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 79),
 • ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577),
 • ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.),
 • innych szczegółowych przepisów.

 

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z powyższych ustaw. W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działania Siedleckiego TBS Sp. z.o.o.:

 • obsługujemy kandydatów na najemców, najemców w sprawach dotyczących wniosków, kwestii bieżących i płatności na rzecz STBS Sp. z.o.o.,
 • w celu wypełnienia zadań statutowych gromadzimy i aktualizujemy dane dotyczące najemców;
 • przyjmujemy i rozpatrujemy sprawy, z którymi zwracają się do nas nasi klienci;
 • prowadzimy wynajmowanie lokali użytkowych znajdujące się w budynkach towarzystwa;
 • sprawujemy zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności STBS Sp. z.o.o.;
 • prowadzimy inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo zgodnie z zapisami w RODO m.in. do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz innych czynności, które wykonywane byłyby niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w siedzibie naszej jednostki,
 • elektronicznie,
 • listownie na adres naszej jednostki: STBS Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce

Adresy naszej jednostki organizacyjnej znajdziesz na stronie www.stbs.siedlce.pl.

OGŁOSZENIE

Siedleckie „TBS” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 01 stycznia 2016 r. wykonuje we własnym zakresie obsługę administracyjną własnych nieruchomości oraz zasobów komunalnych Miasta Siedlce. Administracja znajduje się przy ul. Prusa 18 w Siedlcach.

Zaistniałe awarie i usterki należy zgłaszać w Administracji: 08-110 Siedlce, ul. Prusa 18 od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 15:45.

- telefon 729 559 768
- dyżur całodobowy i świąteczny 792 277 715

Administatorzy zasobów lokalowych 501 930 822, 501 930 844, 501 930 866

e-mail: administracja@stbs.siedlce.pl

^