Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na finansowanie inwestycji przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

STBS.I.30/2014                                                                   Siedlce, dnia 12 lutego 2015 r.

 

INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 euro, na  udzielenie Siedleckiemu „TBS” Sp. z o.o. kredytu budowlanego na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie dwóch  budynków  mieszkalnych  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem i  garażami wraz  z   infrastrukturą  zewnętrzną na  działce nr 19/5 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

            Siedleckie "TBS" Sp. z o.o. zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu złożono 1 ofertę.

            Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na kwotę 2 399 315,39 zł.  

            Uzasadnienie wyboru:

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie była jedyną ofertą, jaka wpłynęła do siedziby STBS. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ. Oferowana cena za wykonanie zamówienia jest niższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Przyjęcie oferty i zawarcie z Bankiem umowy kredytowej zapewni realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

            W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

            Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2014/S 140-251441:

                

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251441-2014:TEXT:PL:HTML

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

pdf, 424.3K, 02/12/15, 20 downloads