aktualizacja: 2015.07.20

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonanie inwestycji przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

Siedlce, dnia 10 lipca 2015 r.

STBS.I. 15 / 2015

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 186 000 euro na budowę dwóch  budynków  mieszkalnych  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem i  garażami wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na  działce nr 19/5 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10 lipiec 2015 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający (Siedleckie „TBS” Sp. z o.o.) poinformował, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 8 550 000,00 zł. (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł.)

Informacja o otwarciu ofert.pdf

Format: pdf, rozmiar: 505 KB, opublikowano: 07.10.15, 74 pobrań

Siedlce, dnia 20 lipca 2015 r.

STBS.I. 15 / 2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 186 000 euro na budowę dwóch  budynków  mieszkalnych  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem i  garażami wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na  działce nr 19/5 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

Siedleckie "TBS" Sp. z o. o. zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późń. zmianami) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.

Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Format: pdf, rozmiar: 559.5 KB, opublikowano: 07.20.15, 61 pobrań

^