aktualizacja: 2015.12.31

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na sprzątanie klatek schodowych.

STBS.I. 70 / 2015                                                                               Siedlce, dnia 15 grudnia 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 207 000 euro na sprzątanie klatek schodowych w budynkach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz zasobach komunalnych Miasta Siedlce.

Siedleckie "TBS" Sp. z o.o. zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.

            Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta PUK - Serwis Sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 110. Oferta uzyskała najwyższą ocenę 96,75 pkt. w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (kryteria „oferowana cena brutto i kryterium społeczne – deklarowana ilość osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z badanej oferty”). Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ. W postępowaniu złożono 4 oferty.

W tabeli zestawiono informację, o złożonych ofertach, oraz ich ocenie punktowej zgodnie ze SIWZ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena ryczałtowa

brutto

Deklarowana ilość umów o pracę

Ocena punktowa

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

Sp. z o.o.

56-556 Kielce, ul. Piesza 6

 

354 216,96 zł.

11 osób

72,6

2.

F.U. M.A.D. Service – Mirosław Droń

08-110 Siedlce, ul. Chrobrego 4/56

 

533 061,84 zł.

20 osób

51,42

3.

PUK - Serwis Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Brzeska 110

 

260 453,64 zł.

 

7 osób

96,75

4.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69

 

866 442,36 zł.

--- osób

28,56

 

Dnia 30 grudnia 2015 r. z wybranym w postępowaniu wykonawcą została zawarta umowa na wykonanie usługi. W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Format: pdf, rozmiar: 497.4 KB, opublikowano: 12.23.15, 43 pobrań

Ocena_punktowa.pdf

Format: pdf, rozmiar: 322.2 KB, opublikowano: 12.23.15, 31 pobrań

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_358592-2015.pdf

Format: pdf, rozmiar: 44.6 KB, opublikowano: 12.31.15, 33 pobrań

^