Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usług na rzecz Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o.

STBS.A. 75 / 2013                                                     Siedlce, dnia 21 stycznia 2014 r.

                                     


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 200 000 euro na  wykonanie na rzecz Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. usług polegających na odśnieżaniu dróg, parkingów i podjazdów do garaży, wykonywaniu usług przy  pomocy podnośnika samochodowego, przeprowadzaniu deratyzacji, bieżących napraw i okresowej kontroli automatyki otwierania drzwi Geze, bieżących napraw i konserwacji instalacji domofonowych, bieżących napraw i konserwacji urządzeń dźwigowych Hiro, okresowej kontroli przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w części dotyczącej zadania 7 - Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych .  

 

                Siedleckie "TBS" Sp. z o.o. w trybie art. 93 ust. 1. pkt. 7, w związku z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) unieważnia postępowanie. W przeprowadzonym postępowaniu Zamawiający otrzymał 1 ofertę. Oferta spełniała  wymagania określone w SIWZ.  Wykonawca odmówił zawarcia umowy na warunkach określonych w postępowaniu przetargowym.